ROZLOSOVÁNÍ Dorost – JARO 2020  

Slavkov

Budišov n. B.

  21.3

12.30

sobota

Budišov n.B.

Vávrovice

  28.3

12.30

sobota

Pustá Polom

Budišov n.B.

    4.4

15.30

sobota

Budišov n.B.

Otice

  11.4

13.00

sobota

Malé Hoštice

Budišov n.B.

  19.4

 13.30

neděle

Budišov n.B.

Litultovice

    2.5

 13.30

sobota

Stěbořice

Budišov n.B.

  10.5

 16.30

neděle

Budišov n.B.

Bolatice

  16.5

 14.00

sobota

Vítkov

Budišov n.B.

  24.5

 14.00

neděle

Budišov n.B.

Píšť

  30.5

 14.00

sobota

Kylešovice

Budišov n.B.

    6.6

 14.00

sobota

Budišov n.B.

 Velké Hoštice

  13.6

 14.00

sobota